นโยบายการใช้งาน

นโยบายการใช้งาน บริการของ Onlinemovieth.com

นโยบายการใช้งาน ที่คุณต้องอ่านและทำความเข้าใจก่อนเข้าใช้บริการมีดังนี้

 • 1.1 การที่จะสามารถเข้าถึงบริการของ Onlinemovieth.com ผ่านอุปกรณ์ต่างๆนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการรวมทั้งระบบปฏิบัติการและ/หรือเบราเซอร์ที่ติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์ของท่าน
 • 1.2 เราให้บริการ Onlinemovieth.com แบบไม่คิดค่าบริการแม้เราจะให้บริการ Onlinemovieth.com แก่ผู้ใช้งานโดยไม่มีค่าบริการ (หรือที่เรียกว่า Onlinemovieth.com แบบไม่คิดค่าบริการ)

สิทธิและความรับผิดชอบของเรา

 • (ก) ระงับการให้บริการของ Onlinemovieth.com ในเวลาใดๆโดยไม่ต้องบอกกล่าวเพื่อการบำรุงรักษาปรับปรุงทดสอบและ/หรือซ่อมแซมระบบ
 • (ข) จำกัดหรือระงับบัญชีของท่านสำหรับการเข้าใช้บริการของ Onlinemovieth.com โดยไม่ต้องบอกกล่าวในกรณีที่เราพิจารณาเห็นว่ามีการกระทำที่จากการใช้งานของท่านหรือในกรณีที่ท่านกระทำผิดข้อตกลงและเงื่อนไขนี้และ
 • (ค) ขยายลดลงเพิกถอนและ/หรือปรับเปลี่ยนไม่ว่าส่วนใดๆของบริการของ Onlinemovieth.com และ/หรือเนื้อหาใดๆ (หมายถึงเนื้อหาใดที่สามารถใช้ได้หรือปรากฏในการให้บริการของ Onlinemovieth.com รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะฐานข้อมูลข้อมูล, รูปภาพ, ภาพวาด, วิดีโอและ/หรือเสียงโปรแกรมคอมพิวเตอร์, คำแปล, ไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้หรือเนื้อหาเกี่ยวกับสื่อใดๆอันสามารถเข้าถึงหรือที่อยู่ในบริการของ Onlinemovieth.com ) นำออกระงับการใช้และ/หรือระงับการส่งข้อมูลหรือการเผยแพร่บริการของ Onlinemovieth.com หรือองค์ประกอบซึ่งเราพิจารณาว่าเป็นการผิดกฎหมายข้อกำหนดกฎระเบียบคำสั่งหรือการที่ไม่สามารถยอมรับได้

ความรับผิดชอบของท่าน

 • (ก) จะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์หรือมากกว่าเพื่อจะใช้บริการของ Onlinemovieth.com และ/หรือเนื้อหา
 • (ข) ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการของ Onlinemovieth.com และรับชมเพื่อตนเองและไม่ใช้เพื่อทางการค้าตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้
 • (ค) ท่านจะต้องรับผิดชอบการใช้บริการของ Onlinemovieth.com และเนื้อหาของท่านอย่างเคร่งครัดแต่เพียงผู้เดียวและการใช้บริการของเว็บไซต์โดยบุคคลใดๆผ่านบัญชีของท่านจะถือว่าเป็นการใช้บริการของท่าน
 • (ง) จะต้องไม่อนุญาตให้บุคคลใดๆผลิตช้ำทำซ้ำปรับเปลี่ยนและ/หรือเตรียมผลงานทำซ้ำจากเนื้อหาและ/หรือการบริการของ Onlinemovieth.com
 • (จ) ตกลงว่าบริการของ Onlinemovieth.com และเนื้อหามีไว้เพื่อให้เข้าถึงและชมเป็นการส่วนตัวและจะต้องไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใดแสดงเล่นใช้หรือรับชมบริการของ Onlinemovieth.com เพื่อการสาธารณะหรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าเว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
 • (ฉ) จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีผลบังคับและกฎการดำเนินงานและ/หรือการใช้ใดๆซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว

การเปลี่ยนแปลงของข้อตกลงและเงื่อนไข

ในบางสถานการณ์ เรามีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขของบริการของ Onlinemovieth.com โดยเราจะเป็นผู้ดำเนินการฝ่ายเดียวแล้วให้มีการเผยแพร่รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดบนหน้าเว็บไซต์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้